Regulamin Kongresu “Histeroskopia - nowe możliwości w leczeniu patologii macicy”

wRegulamin Kongresu 

“Histeroskopia – nowe możliwości w leczeniu patologii macicy”

 

§1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Kongresu “Histeroskopia – nowe możliwości w leczeniu patologii macicy” zwanej w dalszej części Regulaminu „Kongres”.

1.2. Kongres  odbędzie się w dniach 25.10 -16.10 2024  r w Warszawie

1.3. Organizatorem merytorycznym Kongresu jest:

 • Polskie Towarzystwo Histeroskopii

1.4. Powierzono logistyczne zorganizowanie Kongresu firmie 4OpenMind sp. komandytowa, z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 89 / 43, 02-001 Warszawa, NIP: 7011098466, Regon: 522658965, zwanej w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

1.5. Uczestnikami Kongresu mogą być lekarze specjaliści, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są „Uczestnikami”.

1.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników Kongresu. 

1.7. W ramach Kongresu odbędą się wykłady wolne od treści marketingowych. Plan Kongresu dostępny jest na stronie internetowej. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść wygłaszanych przez prelegentów tez i poglądów.

1.8. W ramach Kongresu mogą odbywać się sesje warsztatowe, naukowe oraz wystawa przedsiębiorstw branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego w specjalnie wyznaczonej strefie wystawców.. 

1.9. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem kongres.pth.edu.pl adres e-mail do kontaktu: konferencje@4openmind.pl lub rejestracje@pth.edu.pl  • 2. Zasady uczestnictwa i odwołanie uczestnictwa

2.1. Uczestnikami Kongresu są lekarze ginekolodzy, lekarze medycyny rozrodu oraz onkolodzy, którzy:

 1. uczestniczą w sesjach wykładowych bez własnej prezentacji;
 2. zgłosili swoje Uczestnictwo poprzez wypełnienie oraz wysłanie elektronicznego zgłoszenia  dostępnego w oficjalnym serwisie internetowym Kongresu zgodnie z instrukcją zgłoszeniową lub zgłosili swoje uczestnictwo za pośrednictwem maila rejestracyjnego dostępnego na stronie kongres.pt.edu.pl lub zgłoszą swoje uczestnictwo na miejscu Kongresu;
 3. dokonali opłaty za udział w Kongresie do dnia Kongresu (w wysokości i na konto wskazane w oficjalnym serwisie internetowym Kongresu).

Uczestnikami Sympozjum są również inne osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu  oraz przedstawiciele sponsorów.

2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika w trakcie dokonywania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie, danych błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych.

2.3. Organizator wystawi fakturę za udział w Kongresie na indywidualną prośbę Uczestnika.

2.4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Kongresie w wersji elektroinicznej w ciągu 7 dni od zakończenia wydarzenia.

2.5. Za udział we wszystkich wykładach Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Naczelną Izbę Lekarską/Okręgową Izbę Lekarską.

2.6. Koszt przejazdu na miejsce Kongresu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.7. W celu wzięcia udziału w Kongresie uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w na Stronie Internetowej Kongresu.

2.8. Warunkami uczestnictwa w Kongresiesą:

2.8.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Kongresu lub wysłanie zgłoszenia na adres konferencje@4openmind.pl lub rejestracje@pth.edu.pl  oraz:

2.8.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresu za pośrednictwem Strony Internetowej Kongresu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Kongresu, w miarę dostępności miejsc.

2.10. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Kongresie. W przypadku zapłaty w terminie 3 dni przed Kongresem bądź w dniu Kongresu Uczestnik powinien zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu.

2.11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie w terminie 7 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia Kongresu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej – Formularz odstąpienia Konsumenta od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.12.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresiei Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

2.13. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w Kongresie, lecz nie powiadomi o tym organizatora minimum 14 dni przed datą kongresu, uczestnik nie otrzyma zwrotu wpisowego. 

2.14. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Sympozjum.

2.15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 

 • 3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas Sympozjum

 

3.1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla sponsorów są oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady – znajdują się w holu w pobliżu sali dydaktycznej.

3.2. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Sympozjum, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

3.3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

3.4. Organizator Sympozjum nie ponosi odpowiedniości za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

3.5. Organizator Sympozjum nie ponosi odpowiedzialności za stoiska wystawców i ich ewentualne zniszczenia

 

 • 4. Ceny i warunki płatności

4.1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej Kongresu.

4.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Kongresie. Odpowiedzialność płatnika i Uczestnika wobec Organizatora jest solidarna.

 

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej kongresu upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy i anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

 • 5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kongresu.

5.3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

 • 6. Postanowienia końcowe 

6.1.W przypadku, gdy Kongresnie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci opłatę wpłaconą przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresu.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.5. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Organizator. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

6.6. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług związanych z uczestnictwem w Kongresie, a w szczególności do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, do zakwaterowania i pobytu Uczestnika w hotelu, do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za udział w Kongresie lub z tytułu wywołania przez Uczestnika szkód podczas Kongresu.

6.7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub usunięcia.

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

6.9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresu, jak również na terenie Hotelu. Obowiązani są również do uiszczenia dodatkowych opłat wynikających z przedwczesnego zakwaterowania lub opóźnienia w wykwaterowaniu, z korzystania z minibaru.

6.10. Organizator informuje Uczestników, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Hotelu pokarmów i napoi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zatrucia wywołane produktami wniesionymi na teren Hotelu i spożytymi przez Uczestnika wbrew temu zakazowi.

6.11. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie wykładów i uczestników Kongresu bez zgody Organizatora.

6.12. Warsztaty będą filmowane oraz fotografowane przez Organizatora.

6.13. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku, w tym na komercyjne jego wykorzystanie w przypadku:

 1. gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie Hotelu;
 2. gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę (w tym domniemaną) na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź na pozowanie do zdjęcia.

6.14. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.15. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie kongres.pth.edu.pl, przy czym w odniesieniu do Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, konieczne jest ich e-mailowe poinformowanie o wprowadzonych zmianach.

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia Konsumenta od umowy

 

Formularz odstąpienia Konsumenta od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – skan mailem na adres: konferencje@4openmind.pl 


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w Wydarzeniu:

Data zawarcia umowy:………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):…………………………………………………………………

Adres Konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

DataPOLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności serwisu internetowego prowadzonego w domenie https://kongres.pth.edu.pl  (zwanego dalej Serwisem).I Kongres Polskiego Towarzystwa Histeroskopii (zwane dalej Administratorem) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym jest Polskie Towarzystwo Histeroskopii, z siedzibą w Warszawie przy ulicy UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 89 / 43, 02-001 WARSZAWA

Nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych czuwa powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: biuro@4openmind.pl

 1. Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu.

Cel i zakres przetwarzanych konkretnych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi lub w regulaminie usługi.

Przetwarzamy Państwa dane, które nam podajecie lub udostępniacie w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z usług – serwisów lub aplikacji PTH.

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Państwa aktywności w usługach – serwisach internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Państwa kliknięcia, sposób korzystania z usług, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.  

Tworzymy i przetwarzamy dane zawarte w dziennikach zdarzeń. Są to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Nadto, możliwe cele przetwarzania danych osobowych to:

 • ocena i analiza aktywności, w tym w ramach profilowania (zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu prezentacji dostosowanych reklam lub analiz rynkowych i statystycznych),
 • wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego,
 • dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie.

O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

III. Ochrona danych osobowych i ich udostępnianie

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Podstawa i czas przetwarzania danych osobowych

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.
 1. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami;
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Chęć skorzystania z któregokolwiek z przysługujących praw należy zgłosić pisemnie na adres kontaktowy Administratora lub mailowy na adres IOD, które zostały wskazane w punkcie pierwszym niniejszej Polityki.

Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu w/w żądań, Administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.